Relacion mbi zhvillimin e Asamblese se Pergjithshme

          Federata Shqiptare Taekwondo World ne date 18 Dhjetor 2019 ne ambjentet e Agjencise se Sherbimit te Sportit  zhvilloi Asamblene e Pergjithshme.

          Mbledhja e enetareve te organizates eshte thirrur nga Presidenti duke respektuar Statutitn e FSHT-W.

          Anetaret kane marre njoftim dhe jane pajisur ne kohe per:

 • Rendin e Dites.
 • Fjalen e Presidentit mbi analizen e punes se federates per vitin 2019.
 • Modelin e Statutit te ri.
 • Modelin e ri te Rregullores se Brendshme.
 • Raportet financiare.
 • Kalendarin e aktiviteteve kombetare dhe nderkombetare si dhe buxhetin qe do ti kerkohet MASR per vitin 2020.
 • Dokumentacionin e antereve te rinj.

           Ne mbledhje ishte prezent dhe z. Viron Bezhani President i KOKSH, z. Stavri Bello Sekretar i Pergjithshem i KOKSH,  Z. Arjan Konomi Specialist i Sportit ne MASR.

          • Asamblene e hapi Presidenti z. Genti Malko i cili pasi falenderoi te pranishmit mbajti fjalen e rastit dhe analizen vjetore. Me pas fjalen e moren te ftuarin z. Viron Bezhani dhe Stavri Bello perfaqesues te KOKSH te cilet vune theksin tek bashkepunimi shume i mire i FSHT-W me KOKSH. Perfaqesuesi i Ministrise z. Arjan Konomi midis te tjerash kerkoi qe FSHT-W te rrise numrin e te anetaresuarve si dhe cilesine e sportisteve elitare.

           • Presidenti vazhdoi me rendin e dites duke propozuar per anetar te Komisionit te Verifikimit te Mandateve  znj. Ina Kerciku (kryetare), z. Xhevahir Hysa  dhe Endrit Hoxha (anetar) per te kryer verifikimin e mbledhjes dhe personat me te drejte vote. Ky propozim u miratua ne unanimitet nga te pranishmit (vendim nr 1). Pas verifikimit te dokumentave (Autorizimit dhe Licensimeve) Komisioni vleresoi si anetare me te drejte vote 11 shoqata (vendim nr. 2 dhe nr. 3).

           • Pika tjeter e rendit te dites kishte te bente me ndryshimin e Statutit te FSHT-W sipas Ligjit te ri per Sportet dhe ndryshimeve qe kane ndodhur ne Statutet e federatave nderkombetare ku federata jone aderon. Te pranishmit miratuan shfuqizimin e Statutit te vjeter dhe miratimin e Statutit te ri (vendim nr. 4)

Shenim: Statuti i miratuar ne Asamble e dates 18.12.2019 duhet te miratohet nga Ministria pergjegjese pastaj te kaloje per regjistrim ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.

          • Asambleja miraton ne unanimitet ndryshimet ne Rregulloren e Brendshme duke ju referuar ndryshimeve te Statutit me perjashtim te; pikes j neni 10 (vendim nr. 5).

          • Me pas fjalen e merr Sekretari, z. Arben Markaj dhe z. Endrit Hoxha (kryetar i komisionit te blerjeve) te cilet mbajne raportin financiar per vitin 2019 (shpenzimet e Grandit dhe llogaria dytesore e FSHT-W). Informacioni dhe procedura financiare per periudhen 2018-2019 konsiderohet e rregullt. (vendim nr. 6).

          • Sipas Rendit te Dites kalohet ne piken e Miratimit te Kalendarit Sportiv dhe shpenzimeve financiare per vitin 2020 te cilat me disa propozime te z. Julian Caca (trajner i Ekipit Kombetar) dhe z. Leonidha Kapri (trajner i ekipit Partizani) miratohen. (vendim nr. 7).

          • Pika tjeter e Rendit te Dites ishte perzgjedhja e Kompanise Audituese per vitin 2020. Duke qene se asnje nga anetaret nuk kishte sjelle propozim konkret per kete pike Asambleja, ia kaloi kete kompetence Keshillit Drejtues te zgjedhe brenda 3 mujorit te pare te vitit 2020 Kompanine Audituese, duke percaktuar vleren financiare prej 80 000 leke per sherbimin e Kompanise fituese. (vendim 8). 

          • Ne rendin e dites ishte parashikuar;

 1. Pranimi si anetar me staus te plote per shoqatat; Combat Tirana dhe Qendra Dyrrah
 2. Pranimi me status provizor per shoqatat; Albanet, Tirana, ekipet Partizani, TKD Instituti dhe Emanuel TKD.
 3. Perjashtimin nga anetaresia e FSHT-W (per mbyllje te aktivitetit) pa asnje detyrim financiar per shoqatat; Sopoti, Java Gym, Kamza, Shqiponjat, Triangle.

Te pranishmi miratuan kerkesat e mesiperme.(vendim nr. 9) 

          • Struktura e FSHT-W per vitin 2020 ishte pika tjeter e rendit te dites. Pas pranimeve te reja FSHT-W ka ne perberje te saj 24 shoqata dhe ekipe (vendim nr. 10) me status si me poshte:

 1. Anetar me status te plote 16 anetare; Sun Ray, Top Gym Sports, Ortek, Qendra TKD, Beslidhja, Studenti, Elite Sports Academy, Vllaznia, Apolonia, Korabi, Gladiator, Dinamo, Alpin, Oaz, Combat Tirana, Qendra Dyrrah.
 2. Anetar me status provizor 8 anetare; Elbasani, Albanet, Visela, Tirana, Tae-kick, ekipet Partizani, TKD Instituti dhe Emanuel TKD.

          • Sipas rendit te dites te pranishmit miratojne (vendim nr. 11) Licensat per;

 1. Gjyqtaret, Nurie Hoda, Megi Xhameti, Aurel Qosja, Elisa Sallaku, Andi Hyka, Eldion Orhan, Reada Lemnusha, Megi Malaj, Dhimitri Sidheri, dhe Pellumb Hidri.
 2. Trajner, Jon Mani dhe Pellumb Hidri.

          • Sipas rendit te dites kalohet ne rivleresimi i bazes materiale te FSHT-W dhurate nga institucionet kombetare dhe nderkombetare. Te pranishmit vendosen si me poshte;

 1. Materialet e ardhura dhurate nga Federata Boterore  Dt. 20.07.2009 rivleresohen sipas vendimit nr. 12.
 2. Sistemi elektornik se bashku me mbrojteset e kokes jane te amortizuar dalin jashte inventarit te FSHT-W.
 3. Tapeti u eshte dhuruar shoqatave Top Gym Sport, Sun Ray, Tirana, Qendra TKD me Vendim Gjykate Nr. 2990/3 dt. 20.01.2014.
 4. Materialet e ardhura dhurate nga Federata Boterore dt. 01.06.2015 rivleresohen sipas vendimit nr. 12/1.
 5. Tapeti sasia 100m² mbetet ne pronesi te FSHT-W pergjegjes anetari i Keshillit Drejtues z. Marsel Peti.
 6. Tapeti sasia 50 m² i eshte falur ekipit Beslidhja me vendim te Asamblese se Pergjithshme 28.12.2016.
 7. Materialet e ardhura dhurate nga Federata Boterore dt. 12.01.2017 rivleresohen sipas vendimit 12/2.
 8. Mates elektronik pikezimi (sistemi i gjyqtarise) mbetet ne pronesi te FSHT-W personi pergjegjes Drejtori Teknik, z.  Endrit Hoxha.
 9. Materialet e ardhura dhurate nga Komiteti Organizativ i Kampionatit Boteror 2017 dt. 09.10.2017 rivleresohen sipas vendimit 12/3.
 10. 20 ekipe te FSHT-W perfitojne Kostum 1 cope, atlete 1 pale, targeta 1 cope, t-shirt 5 cope.
 11. Sportisti Elord Gjana perfiton kostum 1 cope, atlete 1 pale, targeta 2 cope, t-shirt 1 cope.
 12. Ekipi Vllaznia perfiton kostum 10 cope, atlete 9 pale, targeta 5 cope, t-shirt 14 cope.
 13.  Materialet e ardhura dhurate nga Federata Italiane dt. 06.04.2018 rivleresohen sipas vendimit 12/4.
 14. Tapeti sasia 50m² mbetet ne pronesi te FSHT-W pergjegjes Drejtori Teknik,  z. Endrit Hoxha.
 15. Tapeti sasia 50 m² i jepet ne perdorim per nje periudhe 2 vjecare ekipit Studenti.
 16. Materialet e ardhura dhurate nga Federata Boterore dt. 25.09.2018 rivleresohen sipas vendimit 12/5.
 17. Mates elektronik pikezimi (sistemi i gjyqtarise) mbetet ne pronesi te FSHT-W personi pergjegjes Drejtori Teknik, z. Endrit Hoxha.
 18. Materialet e ardhura dhurate nga Komiteti Olipmik Kombetar Shqiptar dt. 09.11.2018 rivleresohen sipas vendimit 12/6.
 19. Mates elektronik pikezimi (sistemi i gjyqtarise) mbetet ne pronesi te FSHT-W personi pergjegjes Drejtori Teknik, z. Endrit Hoxha.
 20. Materialet e ardhura dhurate nga Kukkiwon dt. 10.01.2019 rivleresohen sipas vendimit 12/7.
 21. 16 ekipe te FSHT-W perfitojne Kostum 7 cope, Rripa 7 cope, Targeta 5 cope, Lira ose CD Poomsae 1.
 22. 5 ekipe te FSHT-W perfitojne Kostum 7 cope, Rripa 7 cope, Targeta 4 cope, Lira ose CD Poomsae 1.
 23. Te ftuarve z. Viron Bezhni, z. Stavri Bello dhe z. Arjan Konomi ju behet dhurate nga nje Kostum se bashku me Rripin e zi.

          • Sipas rendit te dites kalohet ne rivleresimi i bazes materiale te FSHT-W te blere nga Komisioni i Blerjeve nga llogaria dytesore e FSHT-W. Te pranishmit vendosen si me poshte;

 1. Materialet e e blera me fature nr. 107,  dt. 10.12.2015 (monitor Lenova) del jashte inventarit sepse eshte i paperdorshem, dhe fature nr. 195937975 dt. 23.03.2016 (Printer) mbetet ne inventar te zyres se FSHT-W personi pergjegjes Sekretari i Pergjithshem, rivleresohen sipas vendimit nr. 13.
 2. Materialet e blera me fature nr. 207, dt. 23.06.2018, (monitor  2 cope), me fature nr. 2535, dt. 29.06.2018 (bokse per foni 2 cope), me fature nr. 241, dt. 12.07.2018 (laptop Dell 2 cope), me fature nr. 131, dt. 19.07.2018 (kamera per sistemin e gjykimit cope 2), me fature nr. 757, dt. 21.11.2019 (laptop Dell cope 2) mbeten ne inventarin e  FSHT-W personi pergjegjes Drejtori Teknik, z. Endrit Hoxha, rivleresohen sipas vendimit nr. 13/1.

• Kalohet ne piken e Diskutimeve ku fjalen e marrin znj. Ina Kerciku, dhe z. Xhersi Kurti.

• Te gjithe anetaret duhet te regjistrojne sportistet e tyre per vitin 2020 ne sistemin GMS (Global Memberships System) sipas vndimit bashkelidhur.

• Licensimiper vitin 2020 nuk ndryshon sipas vendimit bashkelidhur.

• Duke qene se nuk pati diskutime te tjera nga anetaret fajlen e merr z. Viron Bezhani i

cili falenderon te pranishmit, me pas Presidenti z. Genti Malko falenderon anetaret per Analizen Vjetore te FSHT-W dhe e deklaron Asamblene te mbyllur.

    – Ngarkohet Presidenti i Federates z, Genti Malko , ose Av. Luljeta Ilia per te kryer te gjitha veprimet e nevojshme per te pasqyruar ndryshimet e mesiperme te Federates ne skeden e regjistrimit te saj ne Regjistrin e Organizatave Jofitimprurese prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

PRESIDENTI

FEDERATA SHQIPTARE TAEKWONDO WORLD GENTI MALKO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Leave a Reply