Kerkese publike per oferte: Federata Shqiptare e Taekwondo World kerkon agjensi/kompani per menaxhimin – administrimin e : hoteleris, kateringut , trasportit, gjetjes se sponsoreve per aktivitetitin   “ Kampionati Europian i Taekwondose, U21 “ , Tirane 2022.

Agjensite/Komanite e interesuara duhet te kene keto kritere specifike : 

 • Kapacitet ekomonik per paradhenie per bllokimin e hotelerive  ( 10 pike )
 • Mbaje pergjegjesi per cdo penalitet financiar pjese e detyrave te saj. ( 10 pike )
 • Ekesperience te pakten 5 – vjecare ne menaxhimin e eventeve sportive. ( 10 pike )
 • Eksperience ne menaxhimin e eventeve te sportit te Taekwondose.
 • Burime njerzore ne dispozicion te saj qe komunikojne domosdosmerisht gjuhen anglese dhe mundesisht edhe gjuhe te tjera
 • Agjensia/Kompania duhet te marre persiper te krijoje apo menaxhoje faqen web te prenotimeve per eventin.
 • Agjensia/Kompania merr persiper te vere ne dispozicion staf mbeshtetes dhe vullnetar ditet e eventit.

Kritere te pergjithshme:

Agjeniste/Kompanite e interesuar duhet te paraqesin :

 1. Leter interesi per thirrjen
 2. Certifikaten e niptit
 3. Cv
 4. Portofol te eventeve te menaxhuara
 5. Vertetim qe nuk jane ne proces falimentimi.

Te gjithe te interesuarit duhet ta nisin kerkesen e tyre brenda dates 20/05/2022 ne e-mailin :

general.secretary@albaniantaekwondofederation.com


Public request for offers: Albanian Taekwondo World Federation is looking for an agency / company for the management – administration of: hotel, catering, transport, finding sponsors for the activity “European Taekwondo Championship, U21”, Tirana 2022.

Interested agencies / companies should have the following specific criteria:

– Economic capacity for advance payment for blocking hotels (10 points)

– Be responsible for each financial penalty part of its duties. (10 points)

– At least 5 years of experience in managing sports events. (10 points)

– Experience in managing Taekwondo sport events.

– Human resources available to it that necessarily communicate English and possibly other languages

– The Agency / Company must undertake to create or manage the booking website for the event.

– The Agency / Company undertakes to make available support and volunteer staff on the days of the event.

General criteria:

Interested Agents / Companies must submit:

1. Letter of interest for the call

2. Nephew certificate

3. Cv

4. Portfolio of managed events

5. Certificate that they are not in the process of bankruptcy.

All interested parties must send their application within 20/05/2022 by e-mail:

general.secretary@albaniantaekwondofederation.com